سنت پشم چینی گوسفندان در روستای کوهستانی ناتر

چالوس نیوز / سنت پشم چینی گوسفندان در روستای کوهستانی ناتر چالوس انجام شد.

کانال رویداد چالوس امروز با انتشار عکسی از برگزاری سنت پشم چینی گوسفندان در روستای کوهستانی ناتر چالوس خبر داد.

e-max.it: your social media marketing partner