شهرستان همسایه علت قطع آب شرب شهر چالوس

♦️ایجادزیر گذر غیراستاندارد،شکستن لوله اصلی وانشعاب غیر مجازآب یک روستادرنوشهرعلت اصلی قطع آب شرب مردم چالوس‼️

کانال صدای خبر نوشت:

 

e-max.it: your social media marketing partner